กรณ์วิภา กัลยา
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


นางสาวกรณ์วิภา สุปัตติ เลขที่2

นางสาวกัลยา คชแพทย์ เลขที่4ความคิดเห็น